Có 1 kết quả:

nèi zài zuò biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

intrinsic coordinates (geometry)