Có 1 kết quả:

nèi zǐ

1/1

nèi zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng xưng hô chồng gọi vợ