Có 1 kết quả:

nèi céng

1/1

nèi céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

internal layer