Có 1 kết quả:

nèi mù jiāo yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) insider trading
(2) insider dealing