Có 1 kết quả:

nèi xīn shēn chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep in one's heart