Có 1 kết quả:

nèi shāng

1/1

nèi shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

internal entropy (physics)