Có 1 kết quả:

nèi bào fǎ yuán zǐ dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

implosion atomic bomb