Có 1 kết quả:

nèi jiù

1/1

nèi jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guilty conscience
(2) to feel a twinge of guilt