Có 1 kết quả:

nèi fū

1/1

nèi fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inner husk