Có 1 kết quả:

nèi xì bāo tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

inner cell mass (ICM)