Có 1 kết quả:

nèi chén

1/1

nèi chén

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nội thần, chức quan để sai bảo trong cung

Từ điển Trung-Anh

chamberlain

Một số bài thơ có sử dụng