Có 1 kết quả:

nèi háng kàn mén dao , wài háng kàn rè nao ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ ㄎㄢˋ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ ㄏㄤˊ ㄎㄢˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

while the connoisseur recognizes the artistry, the layman simply enjoys the show