Có 1 kết quả:

Nèi mén

1/1

Nèi mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Neimen township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng