Có 1 kết quả:

nèi lù

1/1

nèi lù

giản thể

Từ điển phổ thông

vùng thuộc lãnh thổ