Có 1 kết quả:

nèi dòu

1/1

nèi dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) internal strife
(2) power struggle