Có 1 kết quả:

nèi guǐ

1/1

nèi guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mole
(2) spy
(3) rat
(4) traitor