Có 1 kết quả:

quán dǎng quán jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the (communist) party and the army together (idiom)