Có 1 kết quả:

quán jūn

1/1

quán jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all-army
(2) all-military