Có 1 kết quả:

quán fù jīng lì

1/1

quán fù jīng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to concentrate entirely on sth
(2) fully engaged
(3) with full force