Có 1 kết quả:

Quán guó Rén mín Dài biǎo Dà huì Cháng wù Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Standing Committee of the National People's Congress