Có 1 kết quả:

Quán guó Zhòng diǎn Wén wù Bǎo hù Dān wèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Major Historical and Cultural Site Protected at the National Level