Có 1 kết quả:

quán guó dài biǎo dà huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) national general congress
(2) Communist party national congress, in recent times every five years