Có 1 kết quả:

quán yǐng

1/1

quán yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) total shadow
(2) umbra