Có 1 kết quả:

quán huì

1/1

quán huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plenary session (at a conference)
(2) CL:屆|届[jie4]