Có 1 kết quả:

quán běn

1/1

quán běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whole edition
(2) whole performance (of Chinese opera)