Có 1 kết quả:

quán rán

1/1

quán rán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

toàn bộ

Từ điển Trung-Anh

completely