Có 1 kết quả:

quán shú

1/1

quán shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thoroughly cooked
(2) well done (of steak)