Có 1 kết quả:

quán qiú wèi zhì cè dìng xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

GPS (Global Positioning System)