Có 1 kết quả:

quán qiú qì hòu biàn nuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

global warming