Có 1 kết quả:

quán pán

1/1

quán pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overall
(2) comprehensive