Có 1 kết quả:

quán zhī quán néng

1/1

quán zhī quán néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

omniscient and omnipotent