Có 1 kết quả:

quán děng tú xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

congruent figure (geometry)