Có 1 kết quả:

quán néng

1/1

quán néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) omnipotent
(2) all-round
(3) strong in every area