Có 1 kết quả:

quán shēn xīn

1/1

quán shēn xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wholeheartedly
(2) (to devote oneself) heart and soul