Có 1 kết quả:

quán shēn ér tuì

1/1

quán shēn ér tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to escape unscathed
(2) to get through in one piece