Có 1 kết quả:

quán shēn má zuì

1/1

quán shēn má zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

general anesthetic