Có 1 kết quả:

quán miàn jìn zhǐ

1/1

quán miàn jìn zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complete prohibition
(2) total ban