Có 1 kết quả:

quán tǐ huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general congress
(2) meeting of the whole committee