Có 1 kết quả:

liǎng guó xiāng zhēng , bù zhǎn lái shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

when two kingdoms are at war, they don't execute envoys (idiom)