Có 1 kết quả:

liǎng àn duì huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

bilateral talks