Có 1 kết quả:

liǎng bài jù shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) both sides suffer (idiom)
(2) neither side wins