Có 1 kết quả:

liǎng qī lèi

1/1

liǎng qī lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) class Amphibia
(2) amphibians