Có 1 kết quả:

liǎng ěr bù wén chuāng wài shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pay no attention to outside matters