Có 1 kết quả:

liǎng hǔ xiāng dòu ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) two tigers fight (idiom); fig. a dispute between two powerful adversaries
(2) a battle of the giants