Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 2
Bộ: bā 八 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: ノ丶
Thương Hiệt: HO (竹人)
Unicode: U+516B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: bát
Âm Nôm: bát, bắt
Âm Nhật (onyomi): ハチ (hachi)
Âm Nhật (kunyomi): や (ya), や.つ (ya.tsu), やっ.つ (ya'.tsu), よう (yō)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: baat3

Tự hình 5

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tám, 8

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số tám. ◎Như: “bát quái” 八卦 tám quẻ (trong kinh Dịch 易).

Từ điển Trần Văn Chánh

Tám, thứ tám, (số) 8: 八月 Tháng Tám; 八號 Số 8.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phân biệt, riêng rẻ ( như hình chữ viết hai bên riêng biệt nhau ) — Số tám ( 8 ).

Từ điển Trung-Anh

(1) eight
(2) 8

Từ ghép 288

bā bā liù 八八六bā bài zhī jiāo 八拜之交bā bān tóu fēng 八般头风bā bān tóu fēng 八般頭風bā bǎo dān 八宝丹bā bǎo dān 八寶丹bā bǎo yǎn yào 八宝眼药bā bǎo yǎn yào 八寶眼藥bā bǎo zhōu 八宝粥bā bǎo zhōu 八寶粥bā bèi tǐ 八倍体bā bèi tǐ 八倍體bā bèi zi 八輩子bā bèi zi 八辈子bā biān xíng 八边形bā biān xíng 八邊形bā chéng 八成bā chōng 八冲bā chōng 八沖bā chóng zòu 八重奏bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工业国组织bā dà gōng yè guó zǔ zhī 八大工業國組織bā dài yú 八带鱼bā dài yú 八帶魚bā dǎn 八疸bā dǎn shēn miàn huáng 八疸身面黃bā dǎn shēn miàn huáng 八疸身面黄bā dù 八度bā duàn jǐn 八段錦bā duàn jǐn 八段锦bā èr dān 八二丹bā èr sān pào zhàn 八二三炮战bā èr sān pào zhàn 八二三砲戰bā fǎ 八法bā fǎ quán 八法拳bā fāng 八方bā fēn yīn fú 八分音符bā fēn zhī yī 八分之一bā fēng 八風bā fēng 八风bā fēng xué 八風穴bā fēng xué 八风穴bā gāng 八綱bā gāng 八纲bā gāng biàn zhèng 八綱辨證bā gāng biàn zhèng 八纲辨证bā gē 八哥bā gē gǒu 八哥狗bā gēr 八哥儿bā gēr 八哥兒bā gǔ 八股bā gǔ wén 八股文bā guà 八卦bā guà quán 八卦拳bā guà zhǎng 八卦掌bā guà zhèn 八卦阵bā guà zhèn 八卦陣bā háng shū 八行书bā háng shū 八行書bā huì xué 八会穴bā huì xué 八會穴bā jí fēng 八級風bā jí fēng 八级风bā jí gōng 八級工bā jí gōng 八级工bā jí gōng zī zhì 八級工資制bā jí gōng zī zhì 八级工资制bā jí quán 八极拳bā jí quán 八極拳bā jiǎo 八角bā jiǎo chuáng 八角床bā jiǎo fēng 八角枫bā jiǎo fēng 八角楓bā jiǎo huí xiāng 八角茴香bā jiǎo xíng 八角形bā jiè 八戒bā jìn zhì 八进制bā jìn zhì 八進制bā jiǔ bù lí shí 八九不离十bā jiǔ bù lí shí 八九不離十bā kāi 八开bā kāi 八開bā kǔ 八苦bā kuài fù jī 八块腹肌bā kuài fù jī 八塊腹肌bā miàn líng lóng 八面玲珑bā miàn líng lóng 八面玲瓏bā miàn tǐ 八面体bā miàn tǐ 八面體bā mù mán 八目鰻bā mù mán 八目鳗bā pó 八婆bā qí 八旗bā shēng dù juān 八声杜鹃bā shēng dù juān 八聲杜鵑bā shí 八十bā tái dà jiào 八抬大轎bā tái dà jiào 八抬大轿bā wàn dà zàng jīng 八万大藏经bā wàn dà zàng jīng 八萬大藏經bā wèi yuán 八位元bā xiān zhuō 八仙桌bā xiàng chéng dào 八相成道bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小时工作制bā xiǎo shí gōng zuò zhì 八小時工作制bā yī wǔ 八一五bā yīn 八音bā yīn hé 八音盒bā yuè 八月bā yuè fèn 八月份bā zhēn tāng 八珍汤bā zhēn tāng 八珍湯bā zhèng dao 八正道bā zhuǎ yú 八爪魚bā zhuǎ yú 八爪鱼bā zì 八字bā zì bù 八字步bā zì fāng zhēn 八字方針bā zì fāng zhēn 八字方针bā zì hái méi yī piě 八字还没一撇bā zì hái méi yī piě 八字還沒一撇bā zì hái méi yī piěr 八字还没一撇儿bā zì hái méi yī piěr 八字還沒一撇兒bā zì hú 八字胡bā zì hú 八字鬍bā zì hú xū 八字胡须bā zì hú xū 八字鬍鬚bā zì jiǎo 八字脚bā zì jiǎo 八字腳bā zì méi 八字眉bā zì méi yī piě 八字沒一撇bā zì méi yī piě 八字没一撇bā zì xíng 八字形bái lǐng bā gē 白領八哥bái lǐng bā gē 白领八哥bǎi ér bā shí 百儿八十bǎi ér bā shí 百兒八十bàn jīn bā liǎng 半斤八两bàn jīn bā liǎng 半斤八兩bǎo bā 保八cái gāo bā dǒu 才高八斗Cháo xiǎn bā dào 朝鮮八道Cháo xiǎn bā dào 朝鲜八道chǒu bā guài 丑八怪chǒu bā guài 醜八怪dǎng bā gǔ 党八股dǎng bā gǔ 黨八股dī bā dù 低八度èr bā 二八èr bā jiā rén 二八佳人èr shí bā xiù 二十八宿gāo bā dù 高八度Gāo lí bā wàn dà zàng jīng 高丽八万大藏经Gāo lí bā wàn dà zàng jīng 高麗八萬大藏經héng qī shù bā 横七竖八héng qī shù bā 橫七豎八hú chě bā liū 胡扯八溜hú shuō bā dào 胡說八道hú shuō bā dào 胡说八道hú zhōu bā chě 胡謅八扯hú zhōu bā chě 胡诌八扯jiā bā gē 家八哥jiā qī jiā bā 夹七夹八jiā qī jiā bā 夾七夾八jiāng bā diǎn 江八点jiāng bā diǎn 江八點jīn guān shù bā gē 金冠树八哥jīn guān shù bā gē 金冠樹八哥Jiǔ Yī bā Shì biàn 九一八事变Jiǔ Yī bā Shì biàn 九一八事變kuàir bā máo 块儿八毛kuàir bā máo 塊兒八毛là bā jié 腊八节là bā jié 臘八節là bā zhōu 腊八粥là bā zhōu 臘八粥lán bā sè dōng 蓝八色鸫lán bā sè dōng 藍八色鶇lán bèi bā sè dōng 蓝背八色鸫lán bèi bā sè dōng 藍背八色鶇lán chì bā sè dōng 蓝翅八色鸫lán chì bā sè dōng 藍翅八色鶇lán zhěn bā sè dōng 蓝枕八色鸫lán zhěn bā sè dōng 藍枕八色鶇lì tóu bā sè dōng 栗头八色鸫lì tóu bā sè dōng 栗頭八色鶇liàn dān bā guà lú 炼丹八卦炉liàn dān bā guà lú 煉丹八卦爐lín bā gē 林八哥líng bā xiàn zhāng 零八宪章líng bā xiàn zhāng 零八憲章liù hé bā fǎ 六合八法lǜ xiōng bā sè dōng 綠胸八色鶇lǜ xiōng bā sè dōng 绿胸八色鸫luàn qī bā zāo 乱七八糟luàn qī bā zāo 亂七八糟mō bā quān 摸八圈nèi bā zì jiǎo 內八字腳nèi bā zì jiǎo 内八字脚niàn bā chán 廿八躔nǚ dà shí bā biàn 女大十八变nǚ dà shí bā biàn 女大十八變pī bā zì 批八字qī hūn bā sù 七荤八素qī hūn bā sù 七葷八素qī lǎo bā shí 七老八十qī líng bā luò 七零八落qī líng bā suì 七零八碎qī niǔ bā wāi 七扭八歪qī pīn bā còu 七拼八凑qī pīn bā còu 七拼八湊qī qī bā bā 七七八八qī shàng bā luò 七上八落qī shàng bā xià 七上八下qī zuǐ bā shé 七嘴八舌qī zuǐ bā zhāng 七嘴八张qī zuǐ bā zhāng 七嘴八張qiānr bā bǎi 千儿八百qiānr bā bǎi 千兒八百qié èr shí bā xīng piáo chóng 茄二十八星瓢虫qié èr shí bā xīng piáo chóng 茄二十八星瓢蟲qiū bā 丘八sān bā 三八sān bā xiàn 三八線sān bā xiàn 三八线sān shí bā dù xiàn 三十八度線sān shí bā dù xiàn 三十八度线shēng chén bā zì 生辰八字shí bā 十八shí yǒu bā jiǔ 十有八九shí zhī bā jiǔ 十之八九shuāng biàn bā sè dōng 双辫八色鸫shuāng biàn bā sè dōng 雙辮八色鶇shuō qī shuō bā 說七說八shuō qī shuō bā 说七说八sì lín bā shè 四邻八舍sì lín bā shè 四鄰八捨sì miàn bā fāng 四面八方sì píng bā wěn 四平八稳sì píng bā wěn 四平八穩sì tōng bā dá 四通八达sì tōng bā dá 四通八達sì yǎng bā chā 四仰八叉Táng Sòng bā dà jiā 唐宋八大家wài bā zì jiǎo 外八字脚wài bā zì jiǎo 外八字腳wài bā zì tuǐ 外八字腿wáng bā 亡八wáng bā 王八wáng bā dàn 王八蛋wáng bā dú zi 王八犊子wáng bā dú zi 王八犢子wáng bā gāo zi 王八羔子wàng bā 忘八wàng bā dàn 忘八旦wàng bā dàn 忘八蛋wànr bā qiān 万儿八千wànr bā qiān 萬兒八千wū qī bā zāo 乌七八糟wū qī bā zāo 污七八糟wū qī bā zāo 烏七八糟wǔ háng bā zuō 五行八作wǔ huā bā mén 五花八門wǔ huā bā mén 五花八门xiān bā sè dōng 仙八色鶇xiān bā sè dōng 仙八色鸫yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng 眼觀六路耳聽八方yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng 眼观六路耳听八方yǎn guān sì chù , ěr tīng bā fāng 眼觀四處,耳聽八方yǎn guān sì chù , ěr tīng bā fāng 眼观四处,耳听八方yǎn guān sì miàn , ěr tīng bā fāng 眼觀四面,耳聽八方yǎn guān sì miàn , ěr tīng bā fāng 眼观四面,耳听八方Yī Èr bā Shì biàn 一二八事变Yī Èr bā Shì biàn 一二八事變zá qī zá bā 杂七杂八zá qī zá bā 雜七雜八Zhǎo wā bā gē 爪哇八哥zhèng ér bā bǎn 正儿八板zhèng ér bā bǎn 正兒八板zhèng ér bā jīng 正儿八经zhèng ér bā jīng 正兒八經zhèng gǔ bā fǎ 正骨八法zhèng jīng bā bǎi 正經八擺zhèng jīng bā bǎi 正經八百zhèng jīng bā bǎi 正经八摆zhèng jīng bā bǎi 正经八百zhèng jīng bā bǎn 正經八板zhèng jīng bā bǎn 正经八板