Có 1 kết quả:

bā yī wǔ

1/1

bā yī wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) 15th August
(2) refers to Japanese surrender in WWII on 15th August 1945