Có 1 kết quả:

bā èr dān

1/1

bā èr dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight-to-two powder (TCM)