Có 1 kết quả:

bā wèi yuán

1/1

bā wèi yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

8-bit (computing)