Có 1 kết quả:

bā guà quán

1/1

bā guà quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

baguazhang (a form of Chinese boxing)