Có 1 kết quả:

bā guà zhèn

1/1

bā guà zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eight-trigram battle array
(2) (fig.) mystifying tactics